\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect functionare GAL Dej

Obiective

Asociaţia GAL Dej este beneficiara contractului de finanţare a proiectului “Sprijin pentru funcţionarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”, cod SMIS 123694, finanţat din Fondul Social European, prin POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a GAL Dej pentru implementarea în contextul mecanismului de DLRC a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Prin implementarea proiectului se vor crea condiţiile de funcţionare a GAL şi se vor asigura resursele necesare îndeplinirii rolului pe care îl are:

  • animarea comunităţii;
  • pregătirea şi lansarea apelurilor de proiecte;
  • preselecţia fiselor de proiecte eligibile;
  • oferirea de sprijin şi îndrumare potenţialilor beneficiari;
  • monitorizarea şi evaluarea implementării SDL şi atingerii obiectivelor şi rezultatelor.

Obiective specifice ale proiectului:

OS1 – Îmbunătăţirea capacităţii GAL Dej de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace SDL

OS2 – Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a actorilor locali, a membrilor comunităţii din teritoriul SDL şi a potenţialilor beneficiari privind finanţarea măsurilor şi intervenţiilor incluse în SDL pentru reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială.

OS3 – Selecţia celor mai semnificative proiecte care corespund criteriilor de selecţie şi priorităţilor SDL, în conformitate cu obiectivele şi indicatorii SDL aferenţi, în condiţii de transparentă şi cu respectarea principiilor nediscriminarii şi monitorizarea şi evaluarea acestora.

Durată

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni, în perioada 01.10.2018 – 30.09.2023.

Valoare

Valoarea totală a proiectului este de 3.489.363,35 lei.