\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Ghidurile solicitantului

În această secțiune găsiți informațiile și documentele necesare elaborării și depunerii de proiecte. Înainte de a începe elaborarea unei propuneri de proiect, vă recomandăm să citiți cu atenție ghidurile solicitantului aplicabile, în funcție de tipul de proiect pentru care doriți să solicitați finanțare.

Personalul GAL Dej vă stă la dispoziție cu informații și servicii de îndrumare în vederea pregătirii propunerii de proiect.

Ghiduri aplicabile pentru proiecte POR:

 • Ghidul solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

http://www.inforegio.ro/ro/ghidul-general-por

 • Ghid specific Axa 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9

 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice SDL Dej:
  • POR/9/9.1/1/ ÎNTREPRINDERI /SDL DEJ/1/ Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în teritoriul SDL
  • POR/9/9.1/1/ 7REGIUNI /SDL DEJ/2/ Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii necesare oferirii de servicii sociale de calitate în teritoriul SDL

Ghidul Solicitantului (si Anexele respective) pentru proiecte competitive destinate Intreprinderilor sociale de inserție si Organizațiilor care oferă servicii sociale in cadrul SDL:

0 Ghidul Solicitantului – 1/ Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în teritoriul SDL si 2/ Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii necesare oferirii de servicii sociale de calitate în teritoriul SDL

1 ANEXA 1_Fisa de proiect CLLD_POR_GALD

2 Anexa 2 Grila de verificare CAE

3 ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie

4 ANEXA 4 Grila conformităţii documentatie tehnico-economica

5 ANEXA 5 Grila conformităţii PT (Ordinul nr. 863_2008)

6 Model A_Opisul propunerii de proiect

7 Model B1_Declaratia de eligibilitate Apel 1

8 Model B2_Declaratia de eligibilitate Apel 2

9 Model C1_Declaratia de angajament Apel 1

10 Model C2_Declaratia de angajament Apel 2

11 Anexa 7 Declaratie_IMM

12 Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  • POR/9/9.1/1/7REGIUNI/SDL DEJ/3/ Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii publice în ZUM

Ghidul Solicitantului (si Anexele respective) pentru proiectele necompetitive adresate Primăriei Municipiului DEJ pentru îmbunatățirea infrastructurii publice in ZUM

0 Ghid POR 3/ Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii publice în ZUM

1 ANEXA 1_Fisa de proiect CLLD_POR_GALD

2 Anexa 2 Grila de verificare CAE

3 ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie

4 ANEXA 4 Grila conformităţii documentatie tehnico-economica

5 ANEXA 5 Grila conformităţii PT (Ordinul nr. 863_2008)

6 Model A_Opisul propunerii de proiect

7 Model B_Declaratia de eligibilitate

8 Model C Declaratia de angajament

11 Model D_Acordul de parteneriat

12 Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal

ANEXA 20 Matrice de corespondență

Ghiduri aplicabile pentru proiecte POCU:

 

 • Ghidul Solicitantului Condiţii Generale. Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul POCU 2014-2020 şi Anexe

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

 

 • Ghidul solicitantului Conditii Specifice. Axa prioritară 5 Obiectiv specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

 

 • Ghidul solicitantului Conditii Specifice SDL Dej. Măsura M4 Sprijin pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale a populației din zonele urbane marginalizate și grupurilor vulnerabile din teritoriul SDL

Ghidul Solicitantului (si Anexele respective) pentru proiectele adresate următorilor solicitanți eligibili si parteneri:

 1. Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 2. Furnizori publici și privaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă acreditați în conformitate cu prevederile HG nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Furnizori de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului MEC şi al MMSF nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 6. Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform OG nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) și patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Unități școlare și Inspectoratul Școlar Județean Cluj

0 Ghid M4 POCU Sprijin pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale a populației din zonele urbane marginalizate și grupurilor vulnerabile din teritoriul SDL 

1 Anexa 1 Fisa de proiect POCU

2 Anexa 1.1 Fisa de proiect POCU – Buget

3 Anexa 2 – Grila de conformitate si eligibilitate_v3clarif 2 OIR

4 ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie

5 Anexa 4 Definitiile indicatorilor OS 5.1_finali

6 ANEXA 5 Contract de finantare – Acord de parteneriat

7 Anexa nr. 2_DUCAE solicitant_lider

8 Anexa nr. 3_DUCAE Partener

9 Anexa 6 Model declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitate

10 ANEXA 17 Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri

Link-uri utile:

 

 • Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020

 

 • Ghid privind egalitatea de șanse

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf

 

 • Ghid privind dezvoltarea durabilă

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.2.pdf

 

 • Ghidul adresat Statelor Membre pentru folosirea FESI în combaterea segregării teritoriale și școlare

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf