\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Strategie

Ce este DLRC?

Dezvoltarea Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Este un mecanism de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii sociale, prin formarea unui Grup de Acţiune Locală (GAL) şi implementarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală (SDL).

DLRC se bazează pe abordarea de jos în sus, prin mobilizarea și implicarea directă a comunităților dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre diminuarea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Ce este SDL?

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)

Este rezultatul unor consultări ample a tuturor categoriilor de stakeholderi din domeniul serviciilor publice (educaţie, sănătate, servicii sociale, ocupare) şi din domeniul privat.

În elaborarea SDl au fost implicate  organizaţii şi persoane care cunosc problemele reale cu care se confrunta diverse categorii de persoane vulnerabile din Municipiul Dej şi cauzele care generează aceste probleme. Soluţiile propuse au fost transpuse în măsuri şi intervenţii care să contribuie la imbunatatatirea situaţiei existente.

SDL conţine un set de măsuri integrate, multisectoriale și complementare, care combină acțiuni privind integrarea durabilă pe piaţa muncii, îmbunătăţirea accesului la sistemul de educaţie și formare, la servicii de sănătate și sociale de bază, finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) cu investiţii în infrastructură, planificate prin Programul Operaţional Regional (POR).

SDL Dej a fost elaborată în perioada septembrie – noiembrie 2017 în cadrul proiectului “Sprijin pregătitor pentru înființare GAL Dej și realizarea SDL”, finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN şi va fi implementata în perioada octombrie 2018 – septembrie 2023.

 

Bugetul total aprobat al SDL Dej este de 7.025.000 Euro, din care:

 • 2.000.000 Euro investiţii în infrastructura, finanţate din FEDR, prin POR 2014-2020;
 • 4.250.000 Euro investiţii în capitalul uman finanţate din FSE, prin POCU 2014-2020;
 • 750.000 Euro – cheltuieli pentru funcţionarea GAL Dej, finanţat din FSE, prin POCU 2014-2020;
 • 25.000 Euro finanţare din alte surse.

 

0.OPIS SDL Consolidat

0.OPIS

1.SDL

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7 de pus

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20 Matrice

Anexa 20

Anexa 21

ANEXA 22

ANEXA 23

Anexa 25

Anexa 26

1 ZUM

2 REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE sc.1-10000

3 HARTA RELIEF DEJ

4-INCADRARE IN JUDET

5 INCADRARE IN TERITORIUL ROMANIEI

Studiu de referinta Partea 1

Studiu de referinta partea 2

Teritoriu

Prin SDL se propun o serie de intervenţii asupra comunităţilor marginalizate de pe întreg teritoriul municipiului Dej, cu accent pe 4 zone urbane marginalizate roma şi nonroma (ZUM) în care acestea sunt concentrate:

 • zona Sărată;
 • zona Triaj;
 • zona blocurilor G din Dealul Florilor;
 • zona Competrol.

Buget SDL

Descarcă aici

Grupuri țintă

Măsurile incluse în SDL se adresează persoanelor în risc de sărăcie şi excluziune socială cu domiciliul în municipiul Dej. Numărul estimat de beneficiari este de 1700, din care peste 20% locuiesc în ZUM. Din grupul tinta fac parte următoarele categorii de persoane:

 • Şomeri şi persoane inactive;
 • Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
 • Copii în situații de dificultate, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din ZUMuri,  copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copiii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala;
 • Persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă;
 • Persoane cu dizabilități;
 • Persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales cele care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;
 • Tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;
 • Adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
 • Mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
  Copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială etc.;
 • Copii/ tineri/ adulți/ vârstnici care provin din familii aflate în situaţie de sărăcie;
  Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de persoane;
 • Alte categorii de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Sinteza SDL Dej

Descarcă aici