\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Cum obţin finanţarea unui proiect?

În funcţie de tipul de entitate cu rol de solicitant/partener şi de tipul de proiect pentru care solicitaţi finanţare, solicitantul/partenerii, trebuie să asigure o contribuţie financiară proprie. Nu se acceptă contribuţii în natură.

Contribuție proprie

Descarcă aici

Pentru finanţarea unui proiect este necesară parcurgerea a 2 etape:

ETAPA I

DEPUNEREA PROPUNERII
DE PROIECT LA GAL DEJ

Solicitantul completează o fişă de proiect (idee de proiect) pe care o depune la GAL Dej în cadrul apelului de proiecte aferent tipului de intervenţie propus.

 

În elaborarea ideii de proiect, solicitantul poate beneficia de sprijin din partea personalului de specialitate din cadrul GAL.

 

După depunere, fisa de proiect va fi evaluată la nivel GAL din punct de vedere al eligibilităţii solicitantului şi proiectului şi al criteriilor de preselecţie specifice SDL:

 • contribuția proiectului la atingerea obictivelor şi țintelor indicatorilor specifici ai SDL;
 • proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane din grupul ţinta;
 • proiectul POR/POCU este complementar cu un proiect POCU/POR;
 • În cazul proiectelor POR:
  • Zona de implementare – proiectul se implementează în una din cele 4 ZUM;
  • Maturitatea proiectului – proiectul are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată;
  • Proiectul prevede investiţii care contribuie la crearea/îmbunătățirea legăturii dintre zona în care trăiește comunitatea marginalizată și zona funcțională;
 • În cazul proiectelor POCU:
  • Proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării;
  • Proiectul vizează o comunitate romă

 

Propunerile de proiecte selectate la nivel GAL vor fi transmise către Ministerul Fondurilor Europene pentru a fi verificate şi validate de către un Comitet Comun de Selecţie (CCS).

 • Propunere de proiect

  Elaborarea propunerii de proiect în concordanţă cu cerinţele apelului de proiecte şi depunerea acesteia la GAL

 • Evaluare şi preselecţie la nivel GAL

  Evaluarea şi preselecţia fisei de proiect la nivel GAL printr-o procedură de selecție transparentă și echitabilă

 • Verificare şi validare de către CCS - MFE

  Verificarea propunerilor de proiecte preselectate de GAL de către Comitetul Comun de Selecţie din cadrul MFE şi validarea celor care îndeplinesc cerinţele de asigurare a complementarităţii POR-POCU

ETAPA a II a

DEPUNEREA CERERII DE
FINANTARE IN MYSMIS

Solicitanţii ale căror propuneri de proiecte sunt validate de CCS vor trece în etapa a II-a.

Solicitanţii vor primi o notificare şi invitaţia de a dezvolta proiectul şi de a depune cererea de finanţare în sistemul MYSMIS. Cererea de finanțare nu poate schimba elementele esențiale validate din cadrul fișei de proiect (ideii de proiect).

Cererile de finanţare vor fi evaluate la nivelul Autorităţii de Management POR sau POCU, în funcţie de tipul de proiect.

Beneficiarii ale căror proiecte îndeplinesc cerinţele de conformitate şi eligibilitate vor fi notificaţi de AM POR/AM POCU în vederea demarării procedurii de semnare a contractului de finanţare.

 • Dezvoltare proiect matur şi depunere în MYSMIS

  Dezvoltarea propunerii de proiect, elaborarea cererii de finanţare în concordanţă cu cerinţele ghidului solicitantului condiţii specifice POR 9.1 sau POCU 5.1 şi depunerea în sistemul MYSMIS

 • Verificarea proiectului la nivel AM POR/AM POCU şi aprobarea finală

  Verificarea conformităţii şi eligibilităţii solicitantului, proiectului şi documentaţiei tehnico economice (în cazul POR), aprobarea finală şi propunerea pentru contractare

 • Semnarea contractului de finanţare

  Transmiterea documentelor necesare contractării şi semnarea contractului de finanţare între beneficiar şi AM POR/AM POCU.