\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Lansarea proiectului de funcționare al Grupului de Acțiune Locala (GAL) Dej

Lansarea proiectului de funcționare al Grupului de Acțiune Locala (GAL) Dej

In data de 15.11.2018, s-a desfasurat evenimentul de lansare a proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ in vederea implementării SDL”, contract POCU/390/5/1/123694, finanțat prin Program Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

LANSAREA PROIECTULUI
„Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL” Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Durata de implementare a proiectului este 60 luni în perioada 01.10.2018 – 30.09.2023.

Valoarea totala a proiectului este de 3,489,363.35 lei.

Obiectivul general al proiectului Asigurarea condițiilor optime de funcționare a GAL Dej pentru implementarea în contextul mecanismului de DLRC a unei Strategii de Dezvoltare Locala, care cuprinde un set de măsuri de intervenție integrate si multisectoriale, ce vizează reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, pentru un număr de 1700 de persoane din Municipiul Dej.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Îmbunătățirea capacității GAL Dej de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL Rezultatele R1, R2, R3, obținute ca urmare a derulării activității A1 Acțiuni destinate îmbunătățirii capacității GAL DEJ de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL vor contribui la atingerea acestui obiectiv.

2. OS2 – Creșterea nivelului de informare si conștientizare a actorilor locali, a membrilor comunității din teritoriul SDL si a potențialilor beneficiari privind înaintarea masurilor si intervențiilor incluse in SDL pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială .

3. OS3 – Selecția celor mai semnificative proiecte care corespund criteriilor de selecție si priorităților SDL , în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți, in condiții de transparenta si cu respectarea principiilor nediscriminării si monitorizarea si evaluarea acestora.

REZULTATUL ASTEPTAT AL PROIECTULUI: Funcționarea GAL Dej, animarea comunității si atingerea obiectivului SDL si a indicatorilor acesteia.

No Comments

Post A Comment