\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Cine suntem?

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dej este o organizaţie neguvernamentală – persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică şi independentă – care a îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale.

GAL Dej a fost înfiinţată în anul 2017 de către un grup de iniţiativă format din reprezentanţi ai sectorului public, ai sectorului privat şi ai societăţii civile.

Cine sunt membrii GAL?

Asociaţia GAL Dej este formată din 23 membri care reprezintă sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă, din care 3 membri fondatori şi 20 membri asociaţi.

Cum poți deveni membru GAL?

Dacă ai disponibilitate pentru participarea la activităţi asociative, doreşti să te implici activ în soluţionarea unor probleme din comunitate, fără a pretinde o remuneraţie pentru această activitate şi eşti de acord cu statutul asociaţiei, poţi deveni membru asociat al GAL Dej.

Completează cerererea de aderare şi transmite-o prin email la adresa galdej2018@gmail.com

Informații

Statutul GAL Dej

Cererea de aderare

Ce este DLRC?

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un mecanism de dezvoltare teritoriala propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii sociale, prin formarea unui Grup de Actiune Locala (GAL) şi implementarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală (SDL).

Ce este SDL?

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este rezultatul unor consultări ample a tuturor categoriilor de stakeholderi din domeniul serviciilor publice (educaţie, sănătate, servicii sociale, ocupare) şi din domeniul privat.
În elaborarea SDl au fost implicate organizaţii şi persoane care cunosc problemele reale cu care se confruntă diverse categorii de persoane vulnerabile din Municipiul Dej şi cauzele care generează aceste probleme. Soluţiile propuse au fost transpuse în măsuri şi intervenţii care să contribuie la imbunatatatirea situaţiei existente.

Grupuri țintă vizate

Măsurile incluse în SDL se adresează persoanelor în risc de sărăcie şi excluziune socială cu domiciliul în municipiul Dej. Numărul estimat de beneficiari este de 1700, din care peste 20% locuiesc în ZUM.

• Şomeri şi persoane inactive;
• Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
• Copii în situații de dificultate;
• Persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă;
• Persoane cu dizabilități;
• Persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales cele care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;
• Tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;

• Adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
• Mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
• Copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială etc.;
• Copii/ tineri/ adulți/ vârstnici care provin din familii aflate în situaţie de sărăcie;
• Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de persoane;
• Alte categorii de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.